Použité zkratky

AMU – Akademie múzických umění

ASSITEJ – ASSociation Internationale du Théâtre de l’Enfance et la Jeunesse, česky Mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež

ČSAV – Československá akademie věd

ČT – Československá, resp. Česká televize

DAMU – Divadelní akademie múzických umění

DRAK – Divadlo rozmanitostí, atrakcí a komedií

DRDS – Dismanův rozhlasový dětský soubor

HAMU – Hudební akademie múzických umění

LDR – Loutkové divadlo Radost

LCH – Loutkářská Chrudim, přehlídka amatérského loutkového divadla

LŠU – Lidová škola umění

MFF Karlovy Vary – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

SAL – Sekce amatérských loutkářů, později Skupina amatérských loutkářů

SČDO – Svaz českých divadelních ochotníků

TV – televize

ÚDDM – Ústřední dům dětí a mládeže

ÚDLUT – Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti

ÚDPM JF / ÚDDM – Ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka / Ústřední dům dětí a mládeže

UK – Univerzita Karlova

ÚKVČ – Ústav pro kulturně výchovnou činnost

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UNIMA – UNion Internationale de la MArionette, česky Mezinárodní loutkářská unie

UPŠ – Umělecko-průmyslová škola v Praze

ÚRO – Ústřední rada odborů

VŠMU – Vysoká škola múzických umění, Bratislava

ZUŠ – základní umělecká škola